Forskning/Läkemedelsstudier

På Affecta Psykiatrimottagning finns ett intresse för nya behandlingar av psykiska sjukdomar. Vi bevakar internationella och nationella kongresser och försöker använda ny kunskap i den kliniska vardagen.

Vi deltar sedan 2008 I läkemedelsstudier, vilket innebär forskning och utveckling av nya mediciner mot depression, ångesttillstånd, bipolär sjukdom och ADHD. Alla studier är noggrant kontrollerade enligt internationella etiska regler och förordningar. De är godkända av en Etisk kommitté vid ett svenskt universitet samt Läkemedelsverket.

Syftet med studierna är att få fram läkemedel med förbättrad effekt och minskade biverkningar.
Om du blir tillfrågad om att delta i en studie är detta alltid helt frivilligt och du har rätt att avbryta studien när du vill, utan att behöva ange motiv.

 

Aktuell läkemedelsstudier

2022-11-25

Forskningsstudie om potentiell behandling mot egentlig depression (MDD)

Studien SAVITRI Study undersöker en potentiell behandling mot egentlig depression (MDD) för att förbättra symtomen på depression.

För att vara aktuell som deltagare behöver du:

  • Vara mellan 18 och 65 år.
  • Ha blivit diagnosticerad med MDD.
  • För närvarande ta ett eller flera antidepressiva läkemedel.
  • Ha haft otillräckligt svar på upp till fem olika orala antidepressiva läkemedel.
  • Uppfylla andra lämplighetskriterier.

Studien SAVITRI Study utvärderar säkerheten och effekten av ett oralt studieläkemedel som tas en gång per dag för att förbättra symtomen på MDD hos patienter som inte svarar tillräckligt på antidepressiva läkemedel. Studieläkemedlet jämförs med en placebo, som är en tablett som ser ut precis som studieläkemedlet men som inte innehåller någon aktiv substans. Placebo gör det möjligt för forskare att till fullo förstå effekterna av studieläkemedlet.

Om du är intresserad av och lämpad för forskningsstudien kommer du att väljas slumpmässigt att få 1 av 2 doser av studieläkemedlet eller placebo. Om du går med i SAVITRI Study kommer du att få samma vård oavsett om du väljs att få placebo eller studieläkemedlet. Du kommer att kunna fortsätta med din/ dina nuvarande antidepressiva läkemedel medan du deltar i denna forskningsstudie

Den totala längden på SAVITRI Study är cirka 14 veckor och består av:

  • Screeningperiod – Denna period varar i 4 veckor. Syftet med denna period är att säkerställa att forskningsstudien är en bra matchning för dig.
  • Behandlingsperiod – Denna period varar i 8 veckor. Under denna period kommer du att få 1 av 2 doser av studieläkemedlet eller placebo. Studiepersonalen kommer att övervaka din hälsa medan du tar den studiebehandling som tilldelats dig.
  • Uppföljningsperiod – Denna period varar i 2 veckor. Syftet med denna period är att kontrollera din hälsa efter att du har slutat ta den studiebehandling som tilldelats dig.

Deltagande i en klinisk forskningsstudie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande, oavsett skäl. Innan man ställer upp som deltagare i en klinisk forskningsstudie är det viktigt att överväga möjliga risker och fördelar av deltagande. Studiepersonalen kommer att informera dig om detta, samt om eventuella biverkningar. För att kunna fatta ett informerat beslut ska du samla in så mycket information som möjligt och prata med dina vårdgivare om eventuella frågor du har.

Om du är intresserad av att delta, eller vill veta mer om studien, vänligen kontakta oss:

Katrin Häggström Westberg

katrin.haggstrom.westberg@affecta.nu

076-1412513

 

Livsstilsfrågor

Fysisk aktivitet och kost är två viktiga forskningsområden då det gäller psykisk sjukdom och ohälsa. Vi följer denna forskning och du kan komma att få rådgivning vad gäller livsstilsfrågor.


Samverkan med Högskolan I Halmstad
Affecta Psykiatri AB samverkar med Högskolan I Halmstad och för närvarande deltar en medarbetare i en doktorandutbildning med fokus på barns- och ungdomars psykiska hälsa I Halmstad.
www.halsoinnovation.se