Affecta psykiatri AB är ansluten till Region Halland

Inriktning

Affecta Psykiatri AB bedriver sedan 2008 en öppenvårdsmottagning i privat regi med fokus på patienter som har en psykiatrisk problematik, främst depression, bipolära sjukdomar och ADHD/ADD . Arbetet bedrivs utifrån vetenskap och/eller beprövad erfarenhet i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Diagnoser ställs och följs upp utifrån de internationellt och nationellt använda diagnoskriterierna i ICD10 och DSM 5. Behandlingarna följer internationella och nationella riktlinjer och syftar i första hand till full remission av symtom, förbättrad funktionsförmåga och höjd livskvalitet för den enskilde. Viktigt är att minska risken för allvarliga återinsjuknanden eller självmord. 

Sedan 16 juni 2014 är Affecta Psykiatrimottagning ansluten till det specialiserade vårdvalet genom avtal med Region Halland. Det innebär att personer med diagnoserna depression, bipolar sjukdom och ADHD/ADD betalar samma patientavgift som då man söker offentlig vård. Ångestsjukdomar, Autismspektrumstörning, personlighetsstörningar samt komplicerat missbruk ingår inte i det specialiserade vårdvalet och ersätts inte av Region Halland.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att med god tillgänglighet och med respekt för patientens behov och förutsättningar erbjuda en behandlingsmodell utifrån följande verktyg: medicinska/psykiatriska, psykologiska, psykosociala och omvårdnadsinsatser. Behandlingsmodellen ska vara innovativ utifrån senaste vetenskap och beprövad erfarenhet där såväl internationella, nationella som lokala behandlingsprogram och hälsoekonomi ska vägas in. Behandlingen skall genomföras i dialog och samförstånd med patienten och vid behov med anhöriga.

Målsättning

Våra mål är att utifrån individens och omgivningens förutsättningar skapa långsiktig psykisk hälsa och livskvalitet och motverka sekundära effekter av psykisk ohälsa som somatisk sjuklighet, sjukskrivningar och självmord. 

Affecta Psykiatri AB bedriver också ett förebyggande folkhälsoarbete med föreläsningar kring psykiska sjukdomar, psykiska hälsa samt motiverande samtal kring livsstilsfaktorer. Affecta Psykiatri AB är aktiva i internationella och regionala forskningsprojekt, bl a i samverkan med Högskolan i Halmstad.